Stánky shagya arabského hřebce Al Kasham

Tyto stánky byly vytvořeny pro prezentaci plemene shagya arab a jeho jednoho z mnoha zástupců Al Kashama

Svaz chovatelů

Stanovy svazu chovatelů Shagya araba v České republice
1. Název, sídlo, působnost


Název: Svaz chovatelů Shagya araba v České republice
Užívaná zkratka: Shagya
Sídlo: Slatiňany
Kontaktní adresa: Otto Dlabola, Slotov 20, 544 43 Kuks
Působnost: Sdružení chovatelů čistokrevných arabských koní, vzniklé za podmínek zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které vyvíjí činnost na území ČR.


2. Náplň činnosti

Svaz chovatelů Shagya araba v ČR (dále jen Shagya) je apolitickou zájmovou organizací, sdružující osoby se zájmem o chov čistokrevného arabského koně (Shagya araba).

- záchrana arabského koně
- vlastní vedení chovu Shagya araba, t.j.
- evidence a označení hříbat
- klasifikace a zařazování klisen
- licentace hřebců
- vedení ústřední evidence (plemenné knihy, databanka)
- spolupráce s organizací oprávněnou (pověřenou) MZe pro chov koní
- úsilí o oprávnění MZe pro chov Shagya araba
- napojení na ISG a chovatelské svazy ostatních evropských zemí
- organizování chovatelských přehlídek a výstav
- hospodářské zabezpečení vlastní činnosti


3. Členství - rozeznáváme trojího druhu:

1) řádný člen (ŘČ)
2) přispívající člen (PČ)
3) čestný člen (ČČ)

ad 1 Řádným členem Shagya se může stát právnická nebo fyzická osoba (nad 18 let věku), která je majitelem alespoň jednoho Shagya araba chovné hodnoty. (t.j. zařaz. klisna, licent. hřebec).
ad 2 Přispívajícím členem Shagya se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba (nad 15 let věku), která nesplňuje podmínky řádného členství.
ad 3 Čestným členem se stává osoba jmenovaná předsednictvem.
Vznik: Členství vzniká po schválení Valnou hromadou (předsednictvem) a po zaplacení členských příspěvků v daném termínu.
Zánik: Členství zaniká vystoupením, úmrtím, vyloučením.
Práva členů: - účastnit se Valných hromad, vznášet připomínky k práci předsednictva, být informován.
- řádní členové mají právo volit a být voleni do předsednictva.
(1 člen = 1 hlas)
Povinnosti členů: - dodržování stanov, plnění usnesení orgánů
- aktivní účast při činnosti
- dodržování zásad plemenitby dle plemenářského zákona
Členské příspěvky: Výše členských příspěvků je každoročně schvalována Valnou hromadou. Vždy platí, že mimořádný člen platí 1/2 výše příspěvku řádného člena.


4. Organizační struktura

a) valná hromada
b) předsednictvo
c) revizní komise

a) Nejvyšším orgánem je valná hromada (VH), schází se 1x ročně, do její pravomoci náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách Shagya, zejména pak:
- projednává výroční zprávy o činnosti, stavu rozpočtu atd.
- projednává zprávy revizní komise
- projednává změny a doplňky stanov, náplně činnosti
Zasedání VH je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě menšího počtu členů je usnášení schopná po 30 min. od zahájení nadpoloviční většinou přítomných.

b) Předsednictvo je výkonným orgánem Shagya, organizuje veškerou činnost. Je pětičlenné, volené VH 1x za dva roky. Ze svého středu si volí prezidenta, sekretáře a hospodáře. Tito mají podpisové právo. V případě rovnosti hlasů má president 2 hlasy. V nepřítomnosti presidenta zastupuje sekretář.

c) Revizní komise kontroluje nezávisle na předsednictvu veškerou správní a hospodářskou činnost. Je tříčlenná, volená VH na 2 roky a ze středu si volí svého předsedu.

5. Majetek a hospodaření

Majetek Shagya tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

Zdroje zabezpečení:

členské příspěvky
příjmy z hosp. činnosti
příspěvky od státních, soukromých, družstevních a jiných podniků, obcí a měst, občanských sdružení a fyzických osob
Hospodaření
Shagya je samostatným a nezávislým sdružením s právní subjektivitou. Má majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů používat národní nebo jiný majetek, který mu byl smluvně předán do užívání. Dále může zakládat vlastní hosp. zařízení nebo společný podnik s jinou právnickou nebo fyzickou osobou. Jménem Shagya jedná předsednictvo a to většinou prostřednictvím presidenta nebo jiného pověřeného člena. Je-li pro právní úkon předepsána obecně závaznými normami písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů předsednictva.


6. Platnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 29. 5. 1993 v Praze a nabývají na účinnosti dnem registrace u MV ČR podle podmínek zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Žádné komentáře
 
Snad vám stránky pomohly více poznat tohle plemeno.