Stánky shagya arabského hřebce Al Kasham

Tyto stánky byly vytvořeny pro prezentaci plemene shagya arab a jeho jednoho z mnoha zástupců Al Kashama

Plemenná kniha

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY
plemene Shagya - arab v ČR
1. Základní aspekty řádu Plemenné knihy
2. Účel plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění
3. Chovná populace
4. Chovatelské metody
5. Použití jiných plemen
6. Chovatelské komise
7. Plemenná kniha
8. Vedení Plemenné knihy
9. Rada Plemenné knihy
10. Vystavování dokladů o původu
11. Charakteristika a členění Plemenné knihy
12. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy
13. Označování, identifikace a pojmenování koní
14. Mezinárodní spolupráce
15. Finanční řád
16. Závěrečná ustanovení
1. Základní aspekty Řádu Plemenné knihy
Právním základem řádu Plemenné knihy (dále jen PK) je zákon ČNR č. 154/00 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, vyhláška MZe ČR č. 471/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, zákon ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, Chovatelský program plemene Shagya - arab, Finanční řád a Stanovy Svazu.

2. Účel Plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění

Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chovné populace plemene Shagya - arab.
Pro naplnění tohoto úkolu organizace je nositelem PK sama:
Stanoví standard plemene a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu metod zjišťování a testování tělesných znaků (exteriéru) a vlastností (interiéru).
Usměrňuje a hodnotí vývoj plemene.
Registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK.
Registruje a potvrzuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat.
Stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat, vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru.
Navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání.
Zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK a kvalitativních kategoriích zvířat, ve spolupráci s organizací určenou k vedení centrální evidence.
Plemenná kniha Shagya - araba je jednotná a otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno. Otevřená PK znamená, že je přístupná pro všechny chovatele Shagya - arabských koní i v budoucnosti. Není přístupný vstup koní jiných plemen a rázů s výjimkou plnokrevných arabů za podmínek, stanovených v Chovném cíli.
3. Chovná populace
K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) narození na území České republiky a zapsaní v HPK, PK, PPK Shagya - araba. Dále jedinci ze zahraničí, kteří byli v rámci plemenného cíle do plemenných knih zapsáni a odpovídají chovnému cíli Shagya - araba v ČR.

4. Chovatelské metody
Svaz naplňuje chovný cíl metodou čistokrevného chovu. Viz "Chovný cíl" a "Metody chovu" ve šlechtitelském programu.

5. Použití jiných plemen
Použití jedinců jiných chovných populací se řídí šlechtitelským programem.

6. Chovatelské komise
Posuzování exteriéru a interiéru u hřebců a klisen včetně jejich potomstva provádí v duchu ustanovení šlechtitelského programu chovatelská komise pověřená Svazem. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěrů je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Je vyloučen hlas majitele koně.

6.1. Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva

6.1.1. Komise se skládá min. ze 2 členů RPK a jednoho chovatele
6.1.2. V komisi nemůže být chovatel ani majitel hodnocené klisny.

6.2. Chovatelská komise pro hřebce

6.2.1. Při zkouškách výkonnosti se požaduje přítomnost 3 členů RPK.
6.2.2. V komisi nemůže být chovatel ani majitel posuzovaného hřebce.

6.3. Udělení výběru hřebců přísluší Svazu chovatelů Shagya - araba, který je nositelem PK a uznaným chovatelským sdružením.

7. Plemenná kniha

7.1. PK zahrnuje:

rejstřík chovatelů (dále jen RCH)
plemenný registr (dále jen PR)
připouštěcí rejstřík (dále jen PřR)
7.1.1. V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK.

7.1.2. V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK je nadále vedeno v PR. Svaz může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců, kteří nejsou v souladu se šlechtitelským programem a nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva a zhoršují jeho zdravotní stav.

7.1.3. V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen a zapouštění hřebců včetně provedených inseminací.

PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie

- Prvopis po připouštěcím období je archivován v sídle Svazu Shagya - araba
- 1. průpis je zaslán po skončení připouštěcího období do centrální evidence
- 2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění, a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako doklad pro zápis do ÚECHK a vystavení potvrzení o důvodu.

7.2. PK se člení na:

- Plemenná kniha hřebců
- Plemenná kniha klisen

7.2.1. Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek, stanovených ve směrnicích Svazu, splnění ustanovení šlechtitelského programu a tohoto řádu, nařízení Rady PK, přihlášením hřebce k plemenné knize a předložením potvrzení o původu.

7.2.2. Do PK klisen jsou zapisovány v první etapě všechny klisny příslušného plemene, které splňují podmínky šlechtitelského programu a Chovný cíl, a jejichž majitelé se přihlásí k PK.
Tyto klisny musí být evidovány v rámci ÚECHK, s výjimkou těch, které jednotlivý majitelé vyloučí. V další etapě jsou zapisovány průběžně jednotlivé klisny po splnění specificky daných podmínek, stanovených ve směrnicích Svazu a v šlechtitelském programu, pokud nebyly na základě rozhodnutí chovatele z PK individuálně vyloučeny. Klisny jednou vyloučené mohou být znovu zapsány.

7.3. PK musí obsahovat:

a) identifikační číslo a jméno koně
b) pořadové číslo státního registru plemeníků
c) datum narození (den, měsíc, rok)
d) plemeno a pohlaví
e) základní barvu a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry
f) výsledné hodnocení při zápisu do PK
g) pořadové číslo státního registru a jméno otce a identifikační číslo a jméno matky
h) jméno a adresu chovatele
i) jméno a adresu majitele - aktuální stav
j) datum zápisu do plemenné knihy
k) datum důvodu vyřazení z plemenné knihy
l) u hříbat z přirozené plemenitby i z inseminace ověření původu podle krevních skupin nebo podle DNA, s uvedením laboratoře a čísla laboratorního protokolu
m) u plemenných hřebců a klisen při zápisu do PK ověření původu podle krevních skupin nebo podle DNA, s uvedením laboratoře a čísla laboratorního protokolu
n) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně

8. Vedení Plemenné knihy

8.1. V rámci ČR je zřízena PK pro plemeno Shagya - arab. Nositelem PK je Svaz chovatelů Shagya - araba ČR, jenľ je oprávněn k činnosti MZe ČR.

8.2. Svaz může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním jednotlivých činností spojených s vedením PK další oprávněné organizace, nebo organizaci pověřenou vedením ÚECHK.

8.3. PK plemene Shagya - arab je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.

8.4. Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro Svaz.

8.5. Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje Svaz sám nebo prostřednictvím jiné organizace. Změny software je možno provádět se souhlasem Svazu, přičemž zdrojové programy jsou uloženy u výše jmenovaného subjektu.

9. Rada Plemenné knihy
Pro řízení PK stanoví Svaz Radu PK. Členy Rady PK navrhuje Výroční shromáždění Svazu na dobu pěti let.

9.1. Rada PK je pětičlenná. Jedním ze členů je president svazu, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření. V Radě PK se požaduje zastoupení nejméně jednoho člena s odbornou způsobilostí prokázanou osvědčením nebo jiným dokladem (viz. příloha) o absolvování odborného studia nejméně na úrovni středního odborného vzdělání nebo vysokoškolským diplomem.

9.2. Rada PK stanovuje metodické a organizační postupy a zásady vedení a řízení PK a kontroluje jejich plnění. Rada má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout, zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK.

10. Vystavování dokladů o původu
Doklady o původu je oprávněna vystavovat a potvrzovat výhradně oprávněná organizace, která je určena k vedení PK, tj. Svaz a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo. Oficiální doklad je:

"Potvrzení o původu koně" - toto osvědčení vydává Svaz majitelům všech mladých a dospělých koní. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku organizaci, pověřené vedením PK. U starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno jej použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí atd. Obsahuje náležitosti uvedené v § 26 vyhlášky 471/2000 Sb.
Při ověřování zjištěných původů může požadovat organizace určená k vedení PK ověření původu dle genového typu (DNA) a dalších polymorfních znaků.
U hříbat z přirozené plemenitby i z inseminace je doklad o ověření původu (pomocí krevních skupin nebo stanovení genetického tipu - DNA) podmínkou k vystavení "Potvrzení o původu".

11. Charakteristika a členění Plemenné knihy
Charakteristika a členění PK je obsažena v šlechtitelském programu.

12. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy

12.1. Plemenní hřebci výše jmenovaného plemene mohou být pouze jedinci, splňující všechna ustanovení článku 7.2.1. a ostatní podmínky pro zápis vydané Radou PK. Plemenným hřebcem může být jedinec, který je uznán ISG.

12.2. Plemenná kniha hřebců

Hřebci musí splňovat tyto podmínky:

- Původ musí splňovat chovný cíl podle řádu PK
- Při zápisu musí dosáhnout výslednou třídu I, nejméně 7,1 bodů celkového hodnocení
- Při zápisu musí dosáhnout min. 154 cm KVH
- Musí absolvovat výkonnostní zkoušky dle podmínek stanovených Svazem
(viz Výkonnostní zkoušky hřebců k plemenitbě)
- V případě, že hřebec plemene Shagya - arab bude využit v plemenitbě jiných teplokrevných plemen na základě požadavků a schválení příslušné rady PK, musí absolvovat zkoušku výkonnosti požadovanou příslušným svazem nebo musí splňovat kritéria sportovní výkonnosti určené příslušným chovatelským nebo jezdeckým svazem

12.3. Plemennou klisnou výše jmenovaného plemene se mohou stát pouze Shagya - arabské klisny splňující všechna ustanovení čl. 7.2.2.

12.4. Plemenná kniha klisen je členěna do 3 oddílů:

12.4.1. Hlavní plemenná kniha klisen (HPKK)

Původ klisny musí splňovat chovný cíl podle Řádu PK

- Její rodokmen lze ze strany otce i matky doložit výchozím původem ze státních a soukromých hřebčínů Rakousko - Uherska
- Splňuje-li ze strany matky požadavky uvedené v předchozím odstavci, může být jejím otcem i akceptovaný plnokrevný arabský hřebec, odpovídající požadavkům Chovného cíle a šlechtitelského programu.
- Mezinárodně uznávaným uspořádáním zůstává zastoupení max. 9 plnokrevných arabských koní ve IV. generaci

Dále se požaduje aby při zápisu do HPK dosáhla celkového hodnocení min. 7,1 bodů a nejméně 152 cm KVH a 18,5 cm obvod holeně.

12.4.2. Plemenná kniha klisen (PKK)
Pro zápis do PK musí původ klisny splňovat stejné požadavky jako při zápisu do HPK. Dále se požaduje aby při zápisu do PK dosáhla celkového hodnocení nejméně 6,1 bodů, KVH min. 150 cm, obvod holeně 18 cm.

12.4.3. Pomocná plemenná kniha klisen (PPKK)
Zde se zapisují klisny, které splňují příslušnost k uznané rodině a akceptované linii otce. Povoluje se vyšší podíl arabských plnokrevníků ve IV. generaci. Celkové hodnocení musí dosáhnout min. 5,1 bodů.

12.5. Vyšší zařazení klisny

12.5.1. Opakované hodnocení a měření k přeřazení do vyššího oddílu plemenné knihy je možné jenom 1x na žádost a náklady majitele.

12.5.2. Do vyššího oddílu je také možné přeřazení, když nejméně 3 potomci (klisny) vykazují celkové hodnocení min. 7,1 bodů, avšak 2 z nich musí být starší 4 let.

12.5.3. Do vyššího oddílu je také možné přeřadit klisnu v případě absolvování výkonnostní zkoušky s celkovým hodnocením nin. 7,1 bodů.

12.6. Odhlásit klisnu z PK musí majitel a to nejvýše 6 týdnů po změně. Vyškrtnutí v důsledku úhynu nebo nutné porážky musí oznámit neprodleně. Majitel je dále povinen nahlásit jakékoliv změny ÚECHK neprodleně.

12.7. Odhlášená klisna může být kdykoliv zapsána po písemné zprávě majitele při zachování dřívějšího zapsání.

12.8. Změna majitele hřebce nebo klisny. Na základě písemného oznámení nového majitele hřebce nebo klisny se tato změna zaznamenává do PK. Svaz si k tomu může vyžádat Potvrzení o původu.

13. Označování, identifikace a pojmenování koní

13.1. Koně jsou označováni s použitím tzv. kmenových symbolů, včetně příslušnosti k plemeni (způsob bývalých rakousko-uherských vojenských hřebčínů).

13.1.1. Všichni koně plemene Shagya - arab jsou označováni pálením symbolů do následujících tělesných krajin:

- levá sedlová krajina (kmenový výžeh otce)
- pravá sedlová krajina (arabské číslice označují pořadové číslo narozeného hříběte po otci)
- levé stehno (symbol označující příslušnost k plemeni)

Symboly označující příslušnost k chovateli - vlastnické výžehy - mohou být provedeny pouze po schválení Svazem. Podmínkou je, ľe stádo chovatele je uznaným šlechtitelským chovem. Toto označení se umísťuje na pravém stehně.

13.1.2. V levé a v pravé sedlové krajině jsou označována všechna hříbata plemene Shagya - arab pod matkou a před odstavcem. Označují se i hříbata s větším podílem plné arabské krve, pokud matka splňuje příslušnost k rodině.

13.1.3. Veškeré symboly kmenových a jiných výžehů podléhají schválení a evidenci organizaci pověřené vedení PK. Evidence se vede pomocí protokolu (kniha hříbat), který je součástí Řádu PK.

13.2. Identifikace původu podle krevní skupin nebo genetického typu:

- u hřebců před výběrovým řízením
- u klisen před zápisem do PK
- u hříbat z přirozené plemenitby i z inseminace

13.3. Pojmenování koní

13.3.1. U plemenných hřebců se používá název linie s označením pořadí hřebce v ČR - římskou číslicí, dále označením CZ a může být přidáno vlastní jméno

13.3.2. U klisen je pojmenování libovolné a přísluší chovateli. Po zápisu klisny do PK se klisnám přiděluje pořadové číslo s označením CZ (např. "Celi" CZ-Sh-A-111).

13.3.3. U hříbat je chovatel povinen oznámit jméno hříběte na hlášence po narození. Jméno je libovolné, s přihlédnutím k zabránění duplicity.

14. Mezinárodní spolupráce

14.1.Svaz chovatelů Shagya - araba ČR byl přijat za člena mezinárodní organizace ISG v roce 1994 na konferenci delegátů v rakouském Maria-Lankowitz.

14.2. ISG předává studijní materiály a informace o stavu chovu koní plemene Shagya - arab patnácti členským zemím. Stav chovných koní činí cca 2000 kusů.

14.3. ISG deleguje na přání předsednictva Svazu mezinárodní rozhodčí na národní přehlídky v ČR.

15. Finanční řád
Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony, placené majiteli zvířat popř. z dotací a darů PK. Finanční řád stanoví Svaz dle finanční situace PK. Zásady finančního řádu a hospodaření PK schvaluje Valná hromada Svazu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem uznání chovatelského sdružení Svazu chovatelů Shagya - araba ČR schválením MZe ČR.

16.2. Současně s nabytím platnosti tohoto řádu se ruší platnost předchozího řádu schváleného MZe ČR dne 30. 7. 1996.

16.3. Svaz chovatelů Shagya - araba ČR je povinen nejpozději do jednoho měsíce ohlásit MZe ČR veškeré změny skutečnosti, uvedených v rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení.

16.4. Systém kontroly a dodržování řádu PK přísluší revizní komisi Svazu a kontrolním orgánům MZe.
Žádné komentáře
 
Snad vám stránky pomohly více poznat tohle plemeno.